skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The First-generation Frankfurt School on the Animal Question: Foundations for a Normative Sociological Animal Studies

Gunderson, Ryan

Sociological Perspectives, September 2014, Vol.57(3), pp.285-300 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1177/0731121414523393

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first-generation Frankfurt school on the animal question: foundations for a normative sociological animal studies

Gunderson, Ryan

Sociological Perspectives, 2014, Vol.57(3), p.285(300) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0731-1214

Toàn văn sẵn có

3
The First-generation Frankfurt School on the Animal Question: Foundations for a Normative Sociological Animal Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The First-generation Frankfurt School on the Animal Question: Foundations for a Normative Sociological Animal Studies

Gunderson, Ryan

Sociological Perspectives, 09/2014, Vol.57(3), pp.285-300 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0731121414523393

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...