skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images.(Report)

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H. ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

Neuroimage, July 15, 2011, Vol.57(2), p.378(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Truy cập trực tuyến

2
Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H. ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 07/2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 July 2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Decision Forests for MS Lesion Segmentation in Multi-Channel Magnetic Resonance Images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas; Asclepios, Project-Team (Editor)

NeuroImage, 2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 July 2011, Vol.57(2), pp.378-90 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 21497655 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...