skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

3
Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.; He, Yuehui

PLoS ONE, 12/29/2014, Vol.9(12), p.e115779 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0115779

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of developmental and environmental signals via a polyadenylation factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e115779 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25546057 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of developmental and environmental signals via a polyadenylation factor in Arabidopsis

Man Liu ; Ruqiang Xu ; Carrie Merrill ; Liwei Hong ; Carol Von Lanken ; Arthur G Hunt ; Qingshun Q Li

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(12), p.e115779 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Hunt, Arthur ; Li, Qingshun

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e115779 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of efonidipine in human plasma by LC-MS/MS for pharmacokinetic applications

Liu, Man ; Zhao, Hongna ; Tong, Yang ; Zhang, Dan ; Wang, Xiaolin ; Zhang, Lina ; Han, Jing ; Liu, Huichen

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Jan 25, 2015, Vol.103, p.1(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0731-7085

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant electrocaloric effect in ferroelectric nanotubes near room temperature

Man Liu ; Jie Wang

Scientific Reports, 2015, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep07728

Toàn văn không sẵn có

9
Giant electrocaloric effect in ferroelectric nanotubes near room temperature
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant electrocaloric effect in ferroelectric nanotubes near room temperature

Liu, Man ; Wang, Jie

Scientific Reports, 7/2015, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep07728

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant electrocaloric effect in ferroelectric nanotubes near room temperature

Liu, Man ; Wang, Jie

Scientific reports, 12 January 2015, Vol.5, pp.7728 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 25578434 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep07728

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant electrocaloric effect in ferroelectric nanotubes near room temperature

Liu, Man ; Wang, Jie

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2015, Vol.5, p.7728 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep07728

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...