skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A social norms approach to increasing vegetable consumption

Robinson, E. ; Higgs, S.

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.634-634 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.096

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

social norms approach to increasing vegetable consumption

Robinson , E. ; Higgs , S.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.634 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A social norms approach to increasing vegetable consumption

Robinson, E. ; Higgs, S.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.634 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.096

Toàn văn sẵn có

4
A social norms approach to increasing vegetable consumption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A social norms approach to increasing vegetable consumption

Robinson, E. ; Higgs, S.

Appetite, 10/2012, Vol.59(2), p.634 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2012.05.096

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...