skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and interspecific variation of accumulated trace metals between remote and urbane dwelling birds of Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Khan, Muhammad Usman ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Malik, Riffat Naseem

Ecotoxicology and environmental safety, March 2015, Vol.113, pp.279-86 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2414 ; PMID: 25528378 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.034

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and interspecific variation of accumulated trace metals between remote and urbane dwelling birds of Pakistan.(Report)

Abbasi, Naeem Akhtar ; Khan, Muhammad Usman ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Malik, Riffat Naseem

Ecotoxicology and Environmental Safety, 2015, Vol.113, p.279 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.034

Toàn văn sẵn có

3
Spatial and interspecific variation of accumulated trace metals between remote and urbane dwelling birds of Pakistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and interspecific variation of accumulated trace metals between remote and urbane dwelling birds of Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Khan, Muhammad Usman ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Malik, Riffat Naseem

Ecotoxicology and Environmental Safety, 03/2015, Vol.113, C, pp.279-286 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01476513 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.11.034

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and interspecific variation of accumulated trace metals between remote and urbane dwelling birds of Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Khan, Muhammad Usman ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Malik, Riffat Naseem

Ecotoxicology and Environmental Safety, March 2015, Vol.113, pp.279-286 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.034

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...