skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural changes induced by ternary additions in a hypo-eutectic titanium-silicon alloy.(Author abstract)

Saha, R. L. ; Nandy, T. K. ; Misra, R. D. K. ; Jacob, K. T.

Journal of Materials Science, May, 1991, Vol.26(10), p.2637 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural changes induced by ternary additions in a hypo-eutectic titanium-silicon alloy

Saha, R. ; Nandy, T. ; Misra, R. ; Jacob, K.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(10), pp.2637-2644 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387731

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural changes induced by ternary additions in a hypo-eutectic titanium-silicon alloy

Saha, R. ; Nandy, T. ; Misra, R. ; Jacob, K.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(10), pp.2637-2644 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00545549

Toàn văn không sẵn có

4
Microstructural changes induced by ternary additions in a hypo-eutectic titanium-silicon alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural changes induced by ternary additions in a hypo-eutectic titanium-silicon alloy

Saha, R. L. ; Nandy, T. K. ; Misra, R. D. K. ; Jacob, K. T.

Journal of Materials Science, 5/1991, Vol.26(10), pp.2637-2644 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02387731

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...