skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin

PLoS One, Feb 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects.(Research Article)

Geissmann, Quentin

PLoS ONE, Feb 15, 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects.(Research Article)

Geissmann, Quentin

PLoS ONE, Feb 15, 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin; Merks, Roeland MH. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072 ; PMCID: 3574151 ; PMID: 23457446

Toàn văn sẵn có

5
OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin; Merks, Roeland Mh.

PLoS ONE, 2/15/2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a new free and open-source software to count cell colonies and other circular objects

Geissmann, Quentin

PloS one, 2013, Vol.8(2), pp.e54072 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23457446 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a new free and open-source software to count cell colonies and other circular objects

Quentin Geissmann

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin

Cornell University

Arxiv ID: 1210.5502

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin; Geissmann, Quentin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 26, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...