skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis

Lipscomb, Shannon Tierney ; Harold, Gordon T. ; Shaw, Daniel S. ; Leve, Leslie D. ; Neiderhiser, Jenae M. ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child Development, 1 September 2011, Vol.82(5), pp.1661-1675 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis.(Clinical report)

Child Development, Sept-Oct, 2011, Vol.82(5), p.1661(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis.(Clinical report)

Child Development, Sept-Oct, 2011, Vol.82(5), p.1661(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis

Lipscomb, Shannon Tierney ; Leve, Leslie D. ; Harold, Gordon T. ; Neiderhiser, Jenae M. ; Shaw, Daniel S. ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child Development, September 2011, Vol.82(5), pp.1661-1675 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01639.x

Toàn văn sẵn có

5
Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis: Parenting and Child Negative Emotionality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis: Parenting and Child Negative Emotionality

Lipscomb, Shannon Tierney ; Leve, Leslie D. ; Harold, Gordon T. ; Neiderhiser, Jenae M. ; Shaw, Daniel S. ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child Development, 09/2011, Vol.82(5), pp.1661-1675 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01639.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality during Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis

Lipscomb, Shannon Tierney ; Leve, Leslie D ; Harold, Gordon T ; Neiderhiser, Jenae M ; Shaw, Daniel S ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child Development, 2011, Vol.82(5), p.1661 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01639.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of parenting and child negative emotionality during infancy and toddlerhood: a longitudinal analysis

Lipscomb, Shannon Tierney ; Leve, Leslie D ; Harold, Gordon T ; Neiderhiser, Jenae M ; Shaw, Daniel S ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child development, 2011, Vol.82(5), pp.1661-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 21883160 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01639.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...