skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exercise rehabilitation programs for chronic non-specific low back pain: A comparison of Pilates exercise and general aerobic exercise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise rehabilitation programs for chronic non-specific low back pain: A comparison of Pilates exercise and general aerobic exercise

Kennedy, S.

Journal of Science and Medicine in Sport, 12/2012, Vol.15, S1, p.S80 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14402440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2012.11.192

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise rehabilitation programs for chronic non-specific low back pain: A comparison of Pilates exercise and general aerobic exercise

Kennedy, S

Journal of Science and Medicine in Sport, December 2012, Vol.15, pp.S80-S80 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1440-2440 ; E-ISSN: 1878-1861 ; DOI: 10.1016/j.jsams.2012.11.192

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...