skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging with HIV in Africa: the challenges of living longer

Negin, D., Joel ; Bärnighausen, J., Till ; Lundgren, J., Jens ; Mills, J., Edward

AIDS, 2012, Vol.26 Suppl S1, pp.S1-S5 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0269-9370 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283560f54

Toàn văn sẵn có

2
Aging with HIV in Africa: the challenges of living longer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging with HIV in Africa: the challenges of living longer

Negin, Joel ; Bärnighausen, Till ; Lundgren, Jens D. ; Mills, Edward J.

AIDS, 2012, Vol.26, pp.S1-S5 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0269-9370 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0b013e3283560f54

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...