skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial War and the Democratic Peace

Ravlo, Hilde ; Gleditsch, Nils Petter ; Dorussen, Han

Journal of Conflict Resolution, August 2003, Vol.47(4), pp.520-548 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002703254295

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial war and the democratic peace

Ravlo, Hilde ; Gleditsch, Nils

The Journal of Conflict Resolution, Aug 2003, Vol.47(4), p.520 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002703254295

Truy cập trực tuyến

3
Colonial War and the Democratic Peace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial War and the Democratic Peace

Ravlo, H. ; Gleditsch, N. P. ; Dorussen, H.

Journal of Conflict Resolution, 08/01/2003, Vol.47(4), pp.520-548 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002703254295

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...