skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recall of Edmond Charles Genet: A study in transatlantic politics and diplomacy

Sheridan, Eugene R.

Diplomatic History, Fall, 1994, Vol.18(4), p.463(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2096

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy

Sheridan, Eugene R.

Diplomatic History, October 1994, Vol.18(4), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.1994.tb00560.x

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy

Sheridan, Eugene R.

Diplomatic History, 1 October 1994, Vol.18(4), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01452096 ; E-ISSN: 14677709

Toàn văn không sẵn có

4
The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy

Sheridan, Eugene R.

Diplomatic History, 10/1994, Vol.18(4), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7709.1994.tb00560.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...