skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science.(Report)

Erard, S. ; Cecconi, B. ; Le Sidaner, P. ; Rossi, A.P. ; Capria, M.T. ; Schmitt, B. ; Genot, V. ; Andre, N. ; Vandaele, A.C. ; Scherf, M. ; Hueso, R. ; Maattanen, A. ; Thuillot, W. ; Carry, B. ; Achilleos, N. ; Marmo, C. ; Santolik, O. ; Benson, K. ; Fernique, P. ; Beigbeder, L. ; Millour, E. ; Rousseau, B. ; Andrieu, F. ; Chauvin, C. ; Minin, M. ; Ivanoski, S. ; Longobardo, A. ; Bollard, P. ; Albert, D. ; Gangloff, M. ; Jourdane, N. ; Bouchemit, M. ; Glorian, J.-M. ; Trompet, L. ; Al-Ubaidi, T. ; Juaristi, J. ; Desmars, J. ; Guio, P. ; Delaa, O. ; Lagain, A. ; Soucek, J. ; Pisa, D.

Planetary and Space Science, 2018, Vol.150, p.65 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-0633 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

2
VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S. ; Cecconi, B. ; Le Sidaner, P. ; Rossi, A.P. ; Capria, M.T. ; Schmitt, B. ; Génot, V. ; André, N. ; Vandaele, A.C. ; Scherf, M. ; Hueso, R. ; Määttänen, A. ; Thuillot, W. ; Carry, B. ; Achilleos

Planetary and Space Science, 01/2018, Vol.150, C, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00320633 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, A.P ; Capria, M.T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A.C ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, Stéphane ; Cecconi, Baptiste ; Le Sidaner, Pierre ; Rossi, Angelo Pio ; Capria, Maria Teresa ; Schmitt, Bernard ; Génot, Vincent ; André, Nicolas ; Vandaele, Ann Carine ; Scherf, Manuel ; Hueso, Ricardo ; Määttänen, Anni ; Thuillot, William ; Carry, Benoît; Cardon, Catherine (Editor)

Planetary and Space Science, 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, Stéphane ; Cecconi, Baptiste ; Le Sidaner, Pierre ; Rossi, Angelo Pio ; Capria, Maria Teresa ; Schmitt, Bernard ; Génot, Vincent ; André, Nicolas ; Vandaele, Ann Carine ; Scherf, Manuel ; Hueso, Ricardo ; Määttänen, Anni ; Thuillot, William ; Carry, Benoît; André, Nicolas (Editor)

Planetary and space science, 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: a community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S. ; Cecconi, B. ; Sidaner, P. Le ; Rossi, A. P. ; Capria, T. ; Schmitt, B. ; Génot, V. ; André, N. ; Vandaele, A. C. ; Scherf, M. ; Hueso, R. ; Määttänen, A. ; Thuillot, W. ; Carry, B. ; Achilleos, N. ; Marmo, C. ; Santolik, O. ; Benson, K. ; Fernique, P. ; Beigbeder, L. ; Millour, E. ; Rousseau, B. ; Andrieu, F. ; Chauvin, C. ; Minin, M. ; Ivanoski, S. ; Longobardo, A. ; Bollard, P. ; Albert, D. ; Gangloff, M. ; Jourdane, N. ; Bouchemit, M. ; Glorian, J. -M. ; Trompet, L. ; Al-Ubaidi, T. ; Juaristi, J. ; Desmars, J. ; Guio, P. ; Delaa, O. ; Lagain, A. ; Soucek, J. ; Pisa, D.

Planetary and Space Sciences 150, 65-85, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1705.09727

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: a community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Rossi, A ; Capria, T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N ; Marmo; Pisa, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 14, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...