skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanian suburban housing: home improvement through owner-building

Soaita, Adriana Mihaela

Urban Studies, August, 2013, Vol.50(10), p.2084(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-0980

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanian suburban housing: home improvement through owner-building

Soaita, Adriana Mihaela

Urban Studies, August, 2013, Vol.50(10), p.2084(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-0980

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanian Suburban Housing: Home Improvement through Owner-building

Soaita, Adriana

Urban Studies, Aug 2013, Vol.50(10), p.2084 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098012471980

Toàn văn không sẵn có

4
Romanian Suburban Housing: Home Improvement through Owner-building
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanian Suburban Housing: Home Improvement through Owner-building

Soaita, Adriana Mihaela

Urban Studies, 08/2013, Vol.50(10), pp.2084-2101 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0042098012471980

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanian Suburban Housing: Home Improvement through Owner-building

Soaita, Adriana Mihaela

Urban Studies, August 2013, Vol.50(10), pp.2084-2101 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098012471980

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...