skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Fearnley, Lyle ; Dinh, Xuan Tung ; Tran, Thi Tram Anh ; Tran, Trong Tung ; Nguyen, Van Trong ; Tago, Damian ; Padungtod, Pawin ; Newman, Scott H ; Tripodi, Astrid

Frontiers in Veterinary Science, 2017, Vol.4 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2297-1769 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136 ; PMCID: 5572285 ; PMID: 28879203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Fearnley, Lyle ; Dinh, Xuan Tung ; Tran, Thi Tram Anh ; Tran, Trong Tung ; Nguyen, Van Trong ; Tago, Damian ; Padungtod, Pawin ; Newman, Scott H ; Tripodi, Astrid

Frontiers in veterinary science, 2017, Vol.4, pp.136 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2297-1769 ; PMID: 28879203 Version:1 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Thi Thanh Thuy Nguyen ; Lyle Fearnley ; Xuan Tung Dinh ; Thi Tram Anh Tran ; Trong Tung Tran ; Van Trong Nguyen ; Damian Tago ; Pawin Padungtod ; Scott H. Newman ; Astrid Tripodi

Frontiers in Veterinary Science, 01 August 2017, Vol.4 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2297-1769 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...