skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?

Kellogg, Km ; Hettinger, Z ; Shah, M ; Wears, Rl ; Sellers, Cr ; Squires, M ; Fairbanks, Rj

BMJ QUALITY & SAFETY, 01 May 2017 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005991

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?

Kellogg, Kathryn M ; Hettinger, Zach ; Shah, Manish ; Wears, Robert L ; Sellers, Craig R ; Squires, Melissa ; Fairbanks, Rollin J

BMJ Quality & Safety, 9 May 2017, Vol.26(5), p.381 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005991 ; PMID: 27940638

Toàn văn sẵn có

3
Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?

Kellogg, Kathryn M ; Hettinger, Zach ; Shah, Manish ; Wears, Robert L ; Sellers, Craig R ; Squires, Melissa ; Fairbanks, Rollin J

BMJ Quality & Safety, 12/09/2016, p.bmjqs-2016-005991 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005991

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?

Kellogg, Kathryn M ; Hettinger, Zach ; Shah, Manish ; Wears, Robert L ; Sellers, Craig R ; Squires, Melissa ; Fairbanks, Rollin J

BMJ quality & safety, May 2017, Vol.26(5), pp.381-387 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2044-5423 ; PMID: 27940638 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005991

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...