skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-low density lipoproteinemia in United States Air Force recruits

Kocher, D B ; Mazzaferri, E L ; Kudzma, D J ; Stoll, R E

Circulation, December 1973, Vol.48(6), pp.1304-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 4357674 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-Low Density Lipoproteinemia in United States Air Force Recruits

Kocher, B., David ; Mazzaferri, L., Ernest ; Kudzma, J., David ; Stoll, E., Raymond

Circulation, 1973, Vol.48(6), pp.1304-1310 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

3
Hyper-Low Density Lipoproteinemia in United States Air Force Recruits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-Low Density Lipoproteinemia in United States Air Force Recruits

Kocher, David B. ; Mazzaferri, Ernest L. ; Kudzma, David J. ; Stoll, Raymond E.

Circulation, 12/1973, Vol.48(6), pp.1304-1310 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.48.6.1304

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...