skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin-Fukuhara, Monique; Denner, Marie-Claude (Editor)

FEMS Yeast Research, December 2010, Vol.10(8), pp.1006-22 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin‐Fukuhara, Monique

FEMS Yeast Research, December 2010, Vol.10(8), pp.1006-1022 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi , Teresa ; Dallabona , Cristina ; Ferrero , Ileana ; Frontali , Laura ; Bolotin‐Fukuhara , Monique

FEMS yeast research, 2010, Vol.10(8), pp.1006-1022 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin - Fukuhara, Monique

FEMS Yeast Research, 2010, Vol. 10(8), pp.1006-1022 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

5
Mitochondrial diseases and the role of the yeast models: Mitochondrial diseases and the role of the yeast models
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models: Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin-Fukuhara, Monique

FEMS Yeast Research, 12/2010, Vol.10(8), pp.1006-1022 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin-Fukuhara, Monique

FEMS yeast research, December 2010, Vol.10(8), pp.1006-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1567-1364 ; PMID: 20946356 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...