skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance is mobile: Dynamics of repression, challenger adaptation, and surveillance in US 'Red Squad' and black nationalist archives

Davenport, Christian ; Sullivan, Christopher M

Journal of Peace Research, 2018, Vol.55(2), pp.175-189 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn không sẵn có

2
Resistance is mobile: Dynamics of repression, challenger adaptation, and surveillance in US ‘Red Squad’ and black nationalist archives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance is mobile: Dynamics of repression, challenger adaptation, and surveillance in US ‘Red Squad’ and black nationalist archives

Sullivan, Christopher M ; Davenport, Christian

Journal of Peace Research, 02/12/2018, p.002234331774927 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343317749273

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance is mobile: Dynamics of repression, challenger adaptation, and surveillance in US ‘Red Squad’ and black nationalist archives

Sullivan, Christopher M ; Davenport, Christian; Balcells, Laia (Editor) ; Sullivan, Christopher M (Editor)

Journal of Peace Research, March 2018, Vol.55(2), pp.175-189 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343317749273

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...