skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities, Politics, and Policy: A Comparative Analysis

Pelissero, John

SAGE Knowledge (SAGE Publications)

ISBN: 9781568026862 ; E-ISBN: 9781483330006 ; DOI: 10.4135/9781483330006

Toàn văn không sẵn có

2
Cities, Politics, and Policy: A Comparative Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities, Politics, and Policy: A Comparative Analysis

John P. Pelissero

Dawsonera

ISBN10: 1568026862 ; ISBN13: 9781568026862 ; E-ISBN10: 1483301486 ; E-ISBN13: 9781483301488

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...