skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What stakeholders will or will not say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews

Burnay, Corentin ; Jureta, Ivan J ; Faulkner, Stéphane

Information Systems, December 2014, Vol.46, pp.61-81 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

2
What stakeholders will or will not say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What stakeholders will or will not say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews

Burnay, Corentin ; Jureta, Ivan J. ; Faulkner, Stéphane

Information Systems, 12/2014, Vol.46, C, pp.61-81 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...