skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Intervention Before Coronary Artery Bypass Surgery Does Not Unfavorably Impact Survival: A Single-Center Propensity-Matched Analysis

Luthra, Suvitesh ; Leiva Juárez, Miguel M. ; Senanayake, Eshan ; Luckraz, Heyman ; Billing, John S. ; Cotton, James ; Norell, Michael S.

The Annals of Thoracic Surgery, December 2016, Vol.102(6), pp.1911-1918 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0003-4975 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2016.07.046

Toàn văn sẵn có

2
Percutaneous Intervention Before Coronary Artery Bypass Surgery Does Not Unfavorably Impact Survival: A Single-Center Propensity-Matched Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Intervention Before Coronary Artery Bypass Surgery Does Not Unfavorably Impact Survival: A Single-Center Propensity-Matched Analysis

Luthra, Suvitesh ; Leiva Juárez, Miguel M. ; Senanayake, Eshan ; Luckraz, Heyman ; Billing, John S. ; Cotton, James ; Norell, Michael S.

The Annals of Thoracic Surgery, 12/2016, Vol.102(6), pp.1911-1918 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00034975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.07.046

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Intervention Before Coronary Artery Bypass Surgery Does Not Unfavorably Impact Survival: A Single-Center Propensity-Matched Analysis

Luthra, Suvitesh ; Leiva Juárez, Miguel M ; Senanayake, Eshan ; Luckraz, Heyman ; Billing, John S ; Cotton, James ; Norell, Michael S

The Annals of thoracic surgery, December 2016, Vol.102(6), pp.1911-1918 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-6259 ; PMID: 27743636 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2016.07.046

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Intervention Before Coronary Artery Bypass Surgery Does Not Unfavorably Impact Survival: A Single-Center Propensity-Matched Analysis

Annals of Thoracic Surgery, 2016, Vol.102(6), p.1911(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-4975 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2016.07.046

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...