skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm

Polizzotto, Nicola Riccardo ; Hill-Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond Y

PloS one, 2018, Vol.13(5), pp.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29852005 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm.(Research Article)

Polizzotto, Nicola Riccardo ; Hill-Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond Y.

PLoS ONE, May 31, 2018, Vol.13(5), p.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm.(Research Article)(AX Continuous Performance Test)(Report)

Polizzotto, Nicola Riccardo ; Hill - Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond Y.

PLoS ONE, May 31, 2018, Vol.13(5), p.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm

Polizzotto, Nicola Riccardo ; Hill-Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond Y; Ito, Etsuro (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812 ; PMCID: 5979008 ; PMID: 29852005

Toàn văn sẵn có

5
Normal development of context processing using the AXCPT paradigm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm

Polizzotto, Nicola Riccardo ; Hill-Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond Y.; Ito, Etsuro

PLOS ONE, 5/31/2018, Vol.13(5), p.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm

Polizzotto, Nicola ; Hill-Jarrett, Tanisha ; Walker, Christopher ; Cho, Raymond

PLoS One, May 2018, Vol.13(5), p.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal development of context processing using the AXCPT paradigm

Nicola Riccardo Polizzotto ; Tanisha Hill-Jarrett ; Christopher Walker ; Raymond Y Cho

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(5), p.e0197812 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197812

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...