skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, Shin-Ichiro ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Sato, Wataru ; Hattori, Kazuki ; Kondo, Tomoyoshi ; Mizuno, Yoshikuni ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 08/1990, Vol.170(3), pp.1044-1048 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(90)90497-B

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, S ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Hattori, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 August 1990, Vol.170(3), pp.1044-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2390073 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, Shin-Ichiro ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Sato, Wataru ; Hattori, Kazuki ; Kondo, Tomoyoshi ; Mizuno, Yoshikuni ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1990, Vol.170(3), pp.1044-1048 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(90)90497-B

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...