skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Field evidence of appearance and disappearance of the brink line on barchans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field evidence of appearance and disappearance of the brink line on barchans

Elbelrhiti, Hicham

Aeolian Research, 09/2015, Vol.18, C, pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18759637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2015.07.007

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field evidence of appearance and disappearance of the brink line on barchans

Elbelrhiti, Hicham

Aeolian Research, 2015, Vol.18, p.115(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1875-9637 ; DOI: 10.1016/j.aeolia.2015.07.007

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...