skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomized Trial of Early Developmental Intervention on Outcomes in Children after Birth Asphyxia in Developing Countries.(Report)

Journal of Pediatrics, April, 2013, Vol.162(4), p.705-712.e3 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3476

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomized Trial of Early Developmental Intervention on Outcomes in Children after Birth Asphyxia in Developing Countries

Carlo , Waldemar A. ; Goudar , Shivaprasad S. ; Pasha , Omrana ; Chomba , Elwyn ; Wallander , Jan L. ; Biasini , Fred J. ; Mcclure , Elizabeth M. ; Thorsten , Vanessa ; Chakraborty , Hrishikesh ; Wallace , Dennis ; Shearer , Darlene L. ; Wright , Linda L. ; Brain Research To Ameliorate Impaired Neurodevelopment-Home-Based Intervention Trial Committee And The National Institute Of child Health And Human Development Global Network For Women'S And Children'S Health Research Investigators

journal of pediatrics, 2013, Vol.162(4), pp.705-712.e3 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-3476

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomized Trial of Early Developmental Intervention on Outcomes in Children after Birth Asphyxia in Developing Countries

Carlo, Waldemar A. ; Goudar, Shivaprasad S. ; Pasha, Omrana ; Chomba, Elwyn ; Wallander, Jan L. ; Biasini, Fred J. ; Mcclure, Elizabeth M. ; Thorsten, Vanessa ; Chakraborty, Hrishikesh ; Wallace, Dennis ; Shearer, Darlene L. ; Wright, Linda L.

The Journal of Pediatrics, April 2013, Vol.162(4), pp.705-712.e3 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0022-3476 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.09.052

Toàn văn sẵn có

4
Randomized Trial of Early Developmental Intervention on Outcomes in Children after Birth Asphyxia in Developing Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomized Trial of Early Developmental Intervention on Outcomes in Children after Birth Asphyxia in Developing Countries

Carlo, Waldemar A. ; Goudar, Shivaprasad S. ; Pasha, Omrana ; Chomba, Elwyn ; Wallander, Jan L. ; Biasini, Fred J. ; Mcclure, Elizabeth M. ; Thorsten, Vanessa ; Chakraborty, Hrishikesh ; Wallace, Dennis ; Shearer, Darlene L. ; Wright, Linda L.

The Journal of Pediatrics, 04/2013, Vol.162(4), pp.705-712.e3 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00223476 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.09.052

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomized trial of early developmental intervention on outcomes in children after birth asphyxia in developing countries

Carlo, Waldemar A ; Goudar, Shivaprasad S ; Pasha, Omrana ; Chomba, Elwyn ; Wallander, Jan L ; Biasini, Fred J ; Mcclure, Elizabeth M ; Thorsten, Vanessa ; Chakraborty, Hrishikesh ; Wallace, Dennis ; Shearer, Darlene L ; Wright, Linda L

The Journal of pediatrics, April 2013, Vol.162(4), pp.705-712.e3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6833 ; PMID: 23164311 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.09.052

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...