skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, offshoring, and American jobs.(Author abstract)

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

American Economic Review, August, 2013, Vol.103(5), p.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

American Economic Review, 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

The American Economic Review, August 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (IngentaConnect)

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Auslandsverlagerung und amerikanische Arbeitsplätze.
Immigration, offshoring, and American jobs.

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

The American economic review, 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

The American Economic Review, 1 August 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, offshoring, and American jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

The American economic review, 2013, Vol.103(5), pp. 1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

The American Economic Review, 1 August 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

The American Economic Review, 1 August 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...