skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-to-Consumer Television Advertising: Time to Turn Off the Tube?(Editorial)

Ross, Joseph S. ; Kravitz, Richard L.

Journal of General Internal Medicine, July, 2013, Vol.28(7), p.862(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-to-Consumer Television Advertising: Time to Turn Off the Tube?(Editorial)

Ross, Joseph S. ; Kravitz, Richard L.

Journal of General Internal Medicine, July, 2013, Vol.28(7), p.862(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

3
Direct-to-Consumer Television Advertising: Time to Turn Off the Tube?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-to-Consumer Television Advertising: Time to Turn Off the Tube?

Ross, Joseph S. ; Kravitz, Richard L.

Journal of General Internal Medicine, 7/2013, Vol.28(7), pp.862-864 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11606-013-2424-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-to-consumer television advertising: time to turn off the tube?

Ross, Joseph S ; Kravitz, Richard L

Journal of general internal medicine, July 2013, Vol.28(7), pp.862-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 23539285 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-013-2424-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...