skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W. ; Kabir, M. ; Sherman, K.A. ; Meybodi, F. ; French, J.R. ; Elder, E.B.

The Breast, 10/2017, Vol.35, C, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W. ; Kabir, M. ; Sherman, K.A. ; Meybodi, F. ; French, J.R. ; Elder, E.B.

The Breast, 2017, Vol.35, p.14(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9776 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W. ; Kabir, M. ; Sherman, K.A. ; Meybodi, F. ; French, J.R. ; Elder, E.B.

The Breast, 2017, Vol.35, p.14 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9776 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A W W ; Kabir, M ; Sherman, K A ; Meybodi, F ; French, J R ; Elder, E B

Breast (Edinburgh, Scotland), October 2017, Vol.35, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-3080 ; PMID: 28624714 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W ; Kabir, M ; Sherman, K.A ; Meybodi, F ; French, J.R ; Elder, E.B

The Breast, October 2017, Vol.35, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...