skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strength and toughness of nanocrystalline SiO 2 stishovite toughened by fracture-induced amorphization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and toughness of nanocrystalline SiO 2 stishovite toughened by fracture-induced amorphization

Yoshida, Kimiko ; Nishiyama, Norimasa ; Sone, Masato ; Wakai, Fumihiro

Acta Materialia, 02/2017, Vol.124, C, pp.316-324 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2016.11.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and toughness of nanocrystalline SiO2 stishovite toughened by fracture-induced amorphization

Yoshida, Kimiko ; Nishiyama, Norimasa ; Sone, Masato ; Wakai, Fumihiro

Acta Materialia, 01 February 2017, Vol.124, pp.316-324 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.11.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and toughness of nanocrystalline SiO.sub.2 stishovite toughened by fracture-induced amorphization.(Report)

Yoshida, Kimiko ; Nishiyama, Norimasa ; Sone, Masato ; Wakai, Fumihiro

Acta Materialia, Feb 1, 2017, Vol.124, p.316(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.11.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and toughness of nanocrystalline SiO.sub.2 stishovite toughened by fracture-induced amorphization.(Report)

Yoshida, Kimiko ; Nishiyama, Norimasa ; Sone, Masato ; Wakai, Fumihiro

Acta Materialia, Feb 1, 2017, Vol.124, p.316 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.11.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...