skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations.(Research Article)(Report)

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Benar, Christian - George

PLoS ONE, April 13, 2017, Vol.12(4), p.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations.(Research Article)(Report)

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Benar, Christian-George

PLoS ONE, April 13, 2017, Vol.12(4), p.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Bénar, Christian-George; Avoli, Massimo (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702 ; PMCID: 5390983 ; PMID: 28406919

Toàn văn sẵn có

4
What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Bénar, Christian-George; Avoli, Massimo

PLOS ONE, 4/13/2017, Vol.12(4), p.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Bénar, Christian-George

PloS one, 2017, Vol.12(4), pp.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28406919 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Nicolas Roehri ; Francesca Pizzo ; Fabrice Bartolomei ; Fabrice Wendling ; Christian-George Bénar

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(4), p.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice ; Bénar, Christian-George; Roehri, Nicolas (Editor)

PLoS ONE, 13 April 2017, Vol.9, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the assets and weaknesses of HFO detectors? A benchmark framework based on realistic simulations

Roehri, Nicolas ; Pizzo, Francesca ; Bartolomei, Fabrice ; Wendling, Fabrice

PLoS One, Apr 2017, p.e0174702 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174702

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...