skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Wade, Matthew ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas ; Dolfing, Jan

PLoS One, Mar 2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB Package for the Numerical Analysis of Microbial Ecological Interactions

Wade, M ; Oakley, J ; Harbisher, S ; Parker, N ; Dolfing, J; Dolfing, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions.(Research Article)

Wade, Matthew J. ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas G. ; Dolfing, Jan

PLoS ONE, March 8, 2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions.(Research Article)

Wade, Matthew J. ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas G. ; Dolfing, Jan

PLoS ONE, March 8, 2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Wade, Matthew J ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas G ; Dolfing, Jan; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249 ; PMCID: 5342223 ; PMID: 28273164

Toàn văn sẵn có

6
MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Wade, Matthew J. ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas G. ; Dolfing, Jan; Bourdon, Jérémie

PLOS ONE, 3/8/2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Wade, Matthew J ; Oakley, Jordan ; Harbisher, Sophie ; Parker, Nicholas G ; Dolfing, Jan

PloS one, 2017, Vol.12(3), pp.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28273164 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB package for the numerical analysis of microbial ecological interactions

Matthew J Wade ; Jordan Oakley ; Sophie Harbisher ; Nicholas G Parker ; Jan Dolfing

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(3), p.e0173249 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB Package for the Numerical Analysis of Microbial Ecological Interactions

Wade, M. J. ; Oakley, J. ; Harbisher, S. ; Parker, N. G. ; Dolfing, J.

Cornell University

Arxiv ID: 1610.03786

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...