skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From design to application of a decision-support for integrated river-basin management

de Kok, Jean-Luc ; Kofalk, S. ; Berlekamp, J. ; Hahn, B. ; Wind, H.G.; Water Management ; Faculty of Engineering Technology

Water resources management, 2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0920-4741

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management.(Report)

Kok, Jean - Luc ; Kofalk, Sebastian ; Berlekamp, Jurgen ; Hahn, Bernhard ; Wind, Herman

Water Resources Management, July, 2009, Vol.23(9), p.1781(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0920-4741

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management

Kok, Jean-Luc ; Kofalk, Sebastian ; Berlekamp, Jürgen ; Hahn, Bernhard ; Wind, Herman

Water Resources Management, 2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0920-4741 ; E-ISSN: 1573-1650 ; DOI: 10.1007/s11269-008-9352-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management

De Kok , Jean-Luc ; Kofalk , Sebastian ; Berlekamp , Jürgen ; Hahn , Bernhard ; Wind , Herman

Water resources management, 2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0920-4741

Toàn văn sẵn có

5
From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management

de Kok, Jean-Luc ; Kofalk, Sebastian ; Berlekamp, Jürgen ; Hahn, Bernhard ; Wind, Herman

Water Resources Management, 7/2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0920-4741 ; E-ISSN: 1573-1650 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11269-008-9352-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Design to Application of a Decision-support System for Integrated River-basin Management

de Kok, Jean-Luc ; Kofalk, Sebastian ; Berlekamp, Jürgen ; Hahn, Bernhard ; Wind, Herman

Water Resources Management, Jul 2009, pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09204741 ; E-ISSN: 15731650 ; DOI: 10.1007/s11269-008-9352-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...