skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin

Grinker, Roy

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.280-282 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin

Grinker, Roy Richard

The Journal of Asian Studies, Feb, 2002, Vol.61(1), p.280(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin

Grinker, Roy Richard

The Journal of Asian Studies, 2002, Vol.61(1), pp.280-281 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2700254

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin (Book Review)

Grinker, Roy Richard

The Journal of Asian Studies, 1 February 2002, Vol.61(1), pp.280-281 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2700254

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin (Book Review)

Grinker, Roy Richard

The Journal of Asian Studies, 1 February 2002, Vol.61(1), pp.280-281 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2700254

Toàn văn sẵn có

6
Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin. By Sonia Ryang. New York: Routledge, 2000. x, 229 pp. $90.00 (cloth).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin. By Sonia Ryang. New York: Routledge, 2000. x, 229 pp. $90.00 (cloth).

Grinker, Roy Richard

The Journal of Asian Studies, 02/2002, Vol.61(1), pp.280-281 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2700254

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...