skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computing with Social Trust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing with Social Trust

Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaèlle (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert J. K (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Golbeck, Jennifer (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9781848003552 ; ISBN: 1848003552 ; E-ISBN: 9781848003569 ; E-ISBN: 1848003560 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-356-9

Toàn văn sẵn có

2
Computing with Social Trust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing with Social Trust

Golbeck, Jennifer

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-84800-355-2 ; E-ISBN: 978-1-84800-356-9 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-356-9

Toàn văn sẵn có

3
Computing with social trust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing with social trust

Jennifer Golbeck ; Editor

Dawsonera

ISBN10: 1848003552 ; ISBN13: 9781848003552 ; E-ISBN10: 1848003560 ; E-ISBN13: 9781848003569

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...