skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural comparison of hand gestures of Japanese and Germans for tabletop systems

Urakami, Jacqueline

Computers in Human Behavior, November 2014, Vol.40, pp.180-189 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.08.010

Toàn văn sẵn có

2
Cross-cultural comparison of hand gestures of Japanese and Germans for tabletop systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural comparison of hand gestures of Japanese and Germans for tabletop systems

Urakami, Jacqueline

Computers in Human Behavior, 11/2014, Vol.40, C, pp.180-189 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.08.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...