skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effects of changes in Swedish alcohol policy: can alcohol policies effective during adolescence impact consumption during adulthood?(Report)(Survey)

Raninen, Jonas ; Harkonen, Janne ; Landberg, Jonas

Addiction, June, 2016, Vol.111(6), p.1021(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0965-2140 ; DOI: 10.1111/add.13323

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long‐term effects of changes in Swedish alcohol policy: can alcohol policies effective during adolescence impact consumption during adulthood?

Raninen, Jonas ; Härkönen, Janne ; Landberg, Jonas

Addiction, June 2016, Vol.111(6), pp.1021-1026 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0965-2140 ; E-ISSN: 1360-0443 ; DOI: 10.1111/add.13323

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...