skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC-IC) vein bypass.(Report)

Zhang, Y. ; Sia, S. F. ; Morgan, M. K. ; Qian, Y.

Journal of Biomechanics, May 11, 2012, Vol.45(8), p.1400(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9290

Toàn văn sẵn có

2
Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC–IC) vein bypass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC–IC) vein bypass

Zhang, Y. ; Sia, S.F. ; Morgan, M.K. ; Qian, Y.

Journal of Biomechanics, 5/2012, Vol.45(8), pp.1400-1405 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00219290 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2012.02.025

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC–IC) vein bypass

Zhang, Y ; Sia, S.F ; Morgan, M.K ; Qian, Y

Journal of Biomechanics, 11 May 2012, Vol.45(8), pp.1400-1405 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0021-9290 ; E-ISSN: 1873-2380 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.02.025

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow resistance analysis of extracranial-to-intracranial (EC-IC) vein bypass

Zhang, Y ; Sia, S F ; Morgan, M K ; Qian, Y

Journal of biomechanics, 11 May 2012, Vol.45(8), pp.1400-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2380 ; PMID: 22417869 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.02.025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...