skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Uptake and Root-Leaves Transfer in Cistus Ladanifer L. Growing in a Contaminated Pyrite Mining Area (Aljustrel-Portugal)

Alvarenga, P. ; Araújo, M. ; Silva, J.

Water, Air, and Soil Pollution, 2004, Vol.152(1), pp.81-96 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/B:WATE.0000015333.24165.5e

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Uptake and Root-Leaves Transfer in Cistus Ladanifer L. Growing in a Contaminated Pyrite Mining Area (Aljustrel-Portugal)

Alvarenga, P ; Araújo, M ; Silva, J

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2004, pp.81-96 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/B:WATE.0000015333.24165.5e

Toàn văn sẵn có

3
Elemental Uptake and Root-Leaves Transfer in Cistus Ladanifer L. Growing in a Contaminated Pyrite Mining Area (Aljustrel-Portugal)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Uptake and Root-Leaves Transfer in Cistus Ladanifer L. Growing in a Contaminated Pyrite Mining Area (Aljustrel-Portugal)

Alvarenga, P. M. ; Araújo, M. F. ; Silva, J. A. L.

Water, Air, & Soil Pollution, 02/2004, Vol.152(1-4), pp.81-96 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:WATE.0000015333.24165.5e

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...