skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-imagining the users' experience; An ethnographic approach to web usability and space design

Somaly Kim Wu ; Donna Lanclos

Reference Services Review, 2011, Vol.39(3), p.369-389 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321111161386

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-imagining the users' experience

Kim Wu, Somaly ; Lanclos, Donna

Reference Services Review, 16 August 2011, Vol.39(3), pp.369-389 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321111161386

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-imagining the users' experience: An ethnographic approach to web usability and space design.(Report)

Wu, Somaly Kim ; Lanclos, Donna

Reference Services Review, Fall, 2011, Vol.39(3), p.369-389 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-imagining the users' experience: An ethnographic approach to web usability and space design.(Report)

Wu, Somaly Kim ; Lanclos, Donna

Reference Services Review, Fall, 2011, Vol.39(3), p.369-389 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

5
Re‐imagining the users' experience: An ethnographic approach to web usability and space design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re‐imagining the users' experience: An ethnographic approach to web usability and space design

Kim Wu, Somaly ; Lanclos, Donna; Macmillan, Margy

Reference Services Review, 08/16/2011, Vol.39(3), pp.369-389 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-7324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00907321111161386

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...