skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short and long term improvements in quality of chronic care delivery predict program sustainability

Cramm, Jane Murray ; Nieboer, Anna Petra

Social science & medicine (1982), January 2014, Vol.101, pp.148-54 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 24560235 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.11.035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short and long term improvements in quality of chronic care delivery predict program sustainability

Cramm, Jane Murray ; Nieboer, Anna Petra

Social Science & Medicine, January 2014, Vol.101, pp.148-154 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.11.035

Toàn văn sẵn có

3
Short and long term improvements in quality of chronic care delivery predict program sustainability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short and long term improvements in quality of chronic care delivery predict program sustainability

Cramm, Jane Murray ; Nieboer, Anna Petra

Social Science & Medicine, 01/2014, Vol.101, C, pp.148-154 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.11.035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...