skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science Research in the Soviet Bloc

White, Ralph K.

The Public Opinion Quarterly, 1 April 1964, Vol.28(1), pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0033362X ; E-ISSN: 15375331

Toàn văn sẵn có

2
Social Science Research in the Soviet Bloc
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science Research in the Soviet Bloc

White, Ralph K.

Public Opinion Quarterly, 21/1964, Vol.28(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0033362X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/267218

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...