skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, François ; Jouvent, Eric ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra E ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; De Leeuw, Frank-Eric ; Dichgans, Martin ; Doubal, Fergus ; Duering, Marco ; Dufouil, Carole ; Duzel, Emrah ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, M Arfan ; Linn, Jennifer ; Matthews, Paul M ; Mazoyer, Bernard ; Mok, Vincent ; Norrving, Bo ; O’brien, John T ; Pantoni, Leonardo ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric E ; Sposato, Luciano A ; Stephan, Blossom ; Swartz, Richard H ; Tzourio, Christophe ; van Buchem, Mark ; van Der Lugt, Aad ; van Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike W ; Viswanathan, Anand ; Werring, David ; Wollenweber, Frank ; Wardlaw, Joanna M ; Chabriat, Hugues

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, August 2016, Vol.36(8), pp.1319-1337 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0271-678X ; E-ISSN: 1559-7016 ; DOI: 10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease.

De Guio, F ; Jouvent, E ; Biessels, Gj ; Black, Se ; Brayne, C ; Chen, C ; Cordonnier, C ; De Leeuw, Fe ; Dichgans, M ; Doubal, F ; Duering, M ; Dufouil, C ; Duzel, E ; Fazekas, F ; Hachinski, V ; Ikram, Ma ; Linn, J ; Matthews, Pm ; Mazoyer, B ; Mok, V ; Norrving, B ; O'Brien, Jt ; Pantoni, L ; Ropele, S ; Sachdev, P ; Schmidt, R ; Seshadri, S ; Smith, Ee ; Sposato, La ; Stephan, B ; Swartz, Rh ; Tzourio, C ; Van Buchem, M ; Van Der Lugt, A ; Van Oostenbrugge, R ; Vernooij, Mw ; Viswanathan, A ; Werring, D ; Wollenweber, F ; Wardlaw, Jm ; Chabriat, H; Medical Research Council (MRC)

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 11 May 2016 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 0271678X ; ISBN: 0271678 ; ISSN: 0271-678X ; ISBN: 10 DOI: 10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

3
Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, François ; Jouvent, Eric ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra E ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; De Leeuw, Frank-Eric ; Dichgans, Martin ; Doubal, Fergus ; Duering, Marco ; Dufouil, Carole ; Duzel, Emrah ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, M Arfan ; Linn, Jennifer ; Matthews, Paul M ; Mazoyer, Bernard ; Mok, Vincent ; Norrving, Bo ; O’brien, John T ; Pantoni, Leonardo ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric E ; Sposato, Luciano A ; Stephan, Blossom ; Swartz, Richard H ; Tzourio, Christophe ; van Buchem, Mark ; van Der Lugt, Aad ; van Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike W ; Viswanathan, Anand ; Werring, David ; Wollenweber, Frank ; Wardlaw, Joanna M ; Chabriat, Hugues

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 08/2016, Vol.36(8), pp.1319-1337 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0271-678X ; E-ISSN: 1559-7016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, François ; Jouvent, Eric ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra E ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; De Leeuw, Frank-Eric ; Dichgans, Martin ; Doubal, Fergus ; Duering, Marco ; Dufouil, Carole ; Duzel, Emrah ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, M Arfan ; Linn, Jennifer ; Matthews, Paul M ; Mazoyer, Bernard ; Mok, Vincent ; Norrving, Bo ; O'Brien, John T ; Pantoni, Leonardo ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric E ; Sposato, Luciano A ; Stephan, Blossom ; Swartz, Richard H ; Tzourio, Christophe ; Van Buchem, Mark ; Van Der Lugt, Aad ; Van Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike W ; Viswanathan, Anand ; Werring, David ; Wollenweber, Frank ; Wardlaw, Joanna M ; Chabriat, Hugues

Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, August 2016, Vol.36(8), pp.1319-37 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1559-7016 ; PMID: 27170700 Version:1 ; DOI: 10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, François ; Jouvent, Eric ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra E ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; De Leeuw, Frank-Eric ; Dichgans, Martin ; Doubal, Fergus ; Duering, Marco ; Dufouil, Carole ; Duzel, Emrah ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, Arfan M ; Linn, Jennifer ; Matthews, Paul M ; Mazoyer, Bernard ; Mok, Vincent ; Norrving, Bo ; O'Brien, John T ; Pantoni, Leonardo ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric E ; Sposato, Luciano A ; Stephan, Blossom ; Swartz, Richard H ; Tzourio, Christophe ; van Buchem, Mark ; van Der Lugt, Aad ; van Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike W ; Viswanathan, Anand ; Werring, David ; Wollenweber, Frank ; Wardlaw, Joanna M ; Chabriat, Hugues

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 11 May 2016, Vol.36(8), pp.1319-37 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0271-678X ; E-ISSN: 1559-7016 ; DOI: 10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, F. ; Jouvent, E. ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; Leeuw, Frank ; Kubisch, Christian ; Doubal, F. ; Duering, M. ; Dufouil, Carole ; Duzel, E. ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, Kamran ; Linn, Jennifer ; Matthews, P. ; Mazoyer, Bernard ; Mok, V. ; Norrving, Bo ; O'Brien, J.T. ; Pantoni, L. ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric ; Sposato, Luciano A ; Stephan, B.C.M. ; Swartz, R.H. ; Tzourio, Christophe ; Buchem, Mark ; Lugt, Aad ; Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike ; Viswanathan, A. ; Werring, David ; Wollenweber, F. ; Wardlaw, J. ; Chabriat, H.; Department of Radiology ; Department of Neurology

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0271678X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...