skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S. ; Weissbrodt, David G. ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource Technology, November 2016, Vol.219, pp.527-535 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

2
Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S. ; Weissbrodt, David G. ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource Technology, 11/2016, Vol.219, C, pp.527-535 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S. ; Weissbrodt, David G. ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource Technology, 2016, Vol.219, p.527(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor.(Report)

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S. ; Weissbrodt, David G. ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource Technology, 2016, Vol.219, p.527 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short term external perturbations on bacterial ecology and activities in a partial nitritation and anammox reactor

Wu, Sha ; Bhattacharjee, Ananda S ; Weissbrodt, David G ; Morgenroth, Eberhard ; Goel, Ramesh

Bioresource technology, November 2016, Vol.219, pp.527-535 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 27522119 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.118

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...