skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing

Fang, Yu ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi

PLoS ONE, March 23, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing

Fang, Yu ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi

PLoS ONE, March 23, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing

Yu, Fang ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi

PLoS One, Mar 2015, p.e0121035 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0121035

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing

Fang, Yu ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi; Kapoula, Zoi (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0121035 ; PMCID: 4370616 ; PMID: 25799510

Toàn văn sẵn có

5
Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-Head Coordination for Visual Cognitive Processing

Fang, Yu ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi; Kapoula, Zoi

PLOS ONE, 3/23/2015, Vol.10(3), p.e0121035 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121035

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-head coordination for visual cognitive processing

Fang, Yu ; Nakashima, Ryoichi ; Matsumiya, Kazumichi ; Kuriki, Ichiro ; Shioiri, Satoshi

PloS one, 2015, Vol.10(3), pp.e0121035 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25799510 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0121035

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-head coordination for visual cognitive processing

Yu Fang ; Ryoichi Nakashima ; Kazumichi Matsumiya ; Ichiro Kuriki ; Satoshi Shioiri

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0121035 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0121035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...