skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting.(Report)

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, 2016, Vol.216, p.1049 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, 2016, Vol.216, p.1049(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

3
Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, 09/2016, Vol.216, C, pp.1049-1057 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, September 2016, Vol.216, pp.1049-1057 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource technology, September 2016, Vol.216, pp.1049-57 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 27367291 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...