skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia.(Research Article)

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e116181 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116181

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia (Top-Down Scanning Deficit in SCA)

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo; Hamed, Suliann Ben (Editor)

2014, Vol.9(12), p.e116181 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116181

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo; Hamed, Suliann Ben (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116181 ; PMCID: 4278854 ; PMID: 25545148

Toàn văn sẵn có

5
Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-Down but Not Bottom-Up Visual Scanning is Affected in Hereditary Pure Cerebellar Ataxia

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo; Hamed, Suliann Ben

PLoS ONE, 12/29/2014, Vol.9(12), p.e116181 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0116181

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-down but not bottom-up visual scanning is affected in hereditary pure cerebellar ataxia

Matsuda, Shunichi ; Matsumoto, Hideyuki ; Furubayashi, Toshiaki ; Fukuda, Hideki ; Emoto, Masaki ; Hanajima, Ritsuko ; Tsuji, Shoji ; Ugawa, Yoshikazu ; Terao, Yasuo

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e116181 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25545148 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116181

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-down but not bottom-up visual scanning is affected in hereditary pure cerebellar ataxia

Shunichi Matsuda ; Hideyuki Matsumoto ; Toshiaki Furubayashi ; Hideki Fukuda ; Masaki Emoto ; Ritsuko Hanajima ; Shoji Tsuji ; Yoshikazu Ugawa ; Yasuo Terao

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(12), p.e116181 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116181

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...