skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between immune parameters and organ involvement in children with Henoch-Schonlein purpura

Pan, Yan-Xiang ; Ye, Qing ; Shao, Wen-Xia ; Shang, Shi-Qiang ; Mao, Jian-Hua ; Zhang, Ting ; Shen, Hong-Qiang ; Zhao, Ning

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e115261 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25514176 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115261

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Immune Parameters and Organ Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura.(Research Article)

Pan, Yan - Xiang ; Ye, Qing ; Shao, Wen - Xia ; Shang, Shi - Qiang ; Mao, Jian - Hua ; Zhang, Ting ; Shen, Hong - Qiang ; Zhao, Ning

PLoS ONE, Dec 16, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Immune Parameters and Organ Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura

Pan, Yan-Xiang ; Ye, Qing ; Shao, Wen-Xia ; Shang, Shi-Qiang ; Mao, Jian-Hua ; Zhang, Ting ; Shen, Hong-Qiang ; Zhao, Ning; Sambhara, Suryaprakash (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115261 ; PMCID: 4267823 ; PMID: 25514176

Toàn văn sẵn có

4
Relationship between Immune Parameters and Organ Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Immune Parameters and Organ Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura

Pan, Yan-Xiang ; Ye, Qing ; Shao, Wen-Xia ; Shang, Shi-Qiang ; Mao, Jian-Hua ; Zhang, Ting ; Shen, Hong-Qiang ; Zhao, Ning; Sambhara, Suryaprakash

PLoS ONE, 12/16/2014, Vol.9(12), p.e115261 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0115261

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Immune Parameters and Organ Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura

Yan-Xiang, Pan ; Ye, Qing ; Wen-Xia, Shao ; Zhang, Ting ; Hong-Qiang, Shen ; Zhao, Ning

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e115261 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115261

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between immune parameters and organ involvement in children with Henoch-Schonlein purpura

Yan-Xiang Pan ; Qing Ye ; Wen-Xia Shao ; Shi-Qiang Shang ; Jian-Hua Mao ; Ting Zhang ; Hong-Qiang Shen ; Ning Zhao

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(12), p.e115261 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115261

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...