skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Danh sách phiên bản: xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập Toán cao cấp. Tập 2, phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : GDVN , 2014 - (510.76 BAI(2) 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp . Tập 2, phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : Giáo dục , 2011 - (510.76 NG-T(2) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số

Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh; Nguyễn Đình Trí

H. : Giáo dục , 2010 - (510.76 BAI(2) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí Chủ biên

H. : Giáo dục, 2008 - (510.76 BAI(2) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : Giáo dục , 2008 - (510.71 NG-T(2) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : Giáo dục , 2007 - H. : Giáo dục, 2009 - H. : Giáo dục , 2009 - (510.76 BAI(2) 2007) - (510.76 BAI(2) 2009) - (510.76 NG-T(2) 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí Chủ biên

H. : Giáo dục, 2003 - H. : Giáo dục, 2004 - H. : Giáo dục, 2005 - H. : Giáo dục, 2002 - H. : Giáo dục, 2006 - (510.76 BAI(2) 2003) - (510.76 BAI(2) 2004) - (510.76 BAI(2) 2005) - (510.76 BAI(2) 2002) - (510.76 BAI(2) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí

H. : Giáo dục , 2001 - H. : Giáo dục , 1999 - (510.76 BAI(2) 2001) - (510.76 BAI(2) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2003  (2)
 3. 2004đến2005  (2)
 4. 2006đến2008  (4)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Trí
 2. Tạ Văn Đĩnh
 3. Nguyễn Hồ Quỳnh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...