skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Danh sách phiên bản: xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The aims of argument : a text and reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a text and reader

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

New York, NY : McGraw-Hill, c2009. - (808.042 CRU 2009) - ISBN9780073326177 (pbk. : alk. paper);ISBN0073326178 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The aims of argument : a text and reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a text and reader

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

New York, NY. : McGraw-Hill, 2003 - (808.042 CRU 2003) - ISBN0072948353

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crusius Timothy W.
  2. Channell Carolyn E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...